OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Moniky Kučerové (IČ: 09543147), zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny nabízené služby a nabídky.

1.2 Fotograf poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

  1. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. V případě zrušení termínu ze strany klienta lze dohodnout náhradní termín. V případě nepříznivého počasí se termín bezplatně odloží na nové datum.

2.3 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pro fotografování mimo lokality na které bude klient dopředu upozorněn, si fotograf k ceně zvoleného balíčku účtuje cestovné 5,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět z nejblíže vzdáleného místa fotografování nabízeného fotografem.

2.4 Doba fotografování je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku a vzájemné spolupráce jednotlivých zúčastněných stran.

2.5 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování.

2.6 Fotograf je oprávněn zrušit a/nebo odložit datum fotografování z vážných důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (SMS, email, Facebook nebo Instagram).

2.7 Fotograf není odpovědný za nespolupráci domácích mazlíčků nebo členů rodiny při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

2.8 Fotograf není odpovědný za škody, které vzniknou během fotografování, bez přímého ovlivnění (např. zranění fotografovaného zvířete nebo poškození způsobené zvířetem).

  1. DÁRKOVÉ POUKAZY

3.1 Dárkové poukazy jsou platné až po uhrazení platby

3.2 Dárkové poukazy mají omezenou dobu platnosti, která je na nich vždy uvedena. V případě, že se poukaz do data nevyčerpá, stává se neplatným.

  1. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotograf posílá náhledy neupravených fotografií klientovi nejpozději dva týdny od data jejich pořízení. Počet náhledů není pevně stanoven.

4.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ovšem fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost atd.).

4.3 Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno náhledy fotografií kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravám).

4.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

4.5 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií. Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

4.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem, pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

4.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

4.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

4.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

  1. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

5.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději jeden měsíc od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak).

5.2 Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez stresu pro obě strany.

5.3 Fotograf zasílá fotografie standardně přes Úschovnu v zazipovaném souboru. Odkaz ke stažení na Úschovnu je funkční pouze omezený počet dní, po jeho vypršení zásilku nelze stáhnout a je potřeba, aby ji fotograf nahrál znovu.

5.4 Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG.

5.5 Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi s logem určenou ke sdílení na internetu a verzi v plné kvalitě bez loga fotografa (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).

5.6 Fotograf není odpovědný za ztrátu již odevzdaných fotografií. Klient si fotografie po obdržení stáhne do svých zařízení a ideálně zazálohuje. Fotograf neručí za to, že bude mít fotografie na svém úložišti k dispozici i po několika letech od jejich pořízení.

  1. CENA A PLATBA

6.1 Cena jednotlivých typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách fotografa.

6.2 Platba za fotografie probíhá po výběru fotografií klientem, a to nejpozději do týdne od výběru fotografií.

6.3 Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

  1. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Autorská práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem.

7.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky – ani vůči třetím stranám (např. vydavateli). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

7.3 Pokud jsou požadována omezení na užívání obrazového materiálu (například pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit), musí tuto skutečnost fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně.

7.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

  1. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá klient následující práva:

8.1 Soukromá práva na užívání (vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích apod.)

8.2 Právo publikovat fotografie na internetu, sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce – klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.

8.3 Komerční použití fotografií není povoleno (pokud se fotograf s klientem nedomluví jinak).

8.4 Klient nesmí fotografie poskytovat třetím stranám bez předchozího souhlasu fotografa.